Calvijn, Johannes (1509 - 1564),  Gedichten

De Tien Geboden

Hoor naar de Wet, gegeven door de stem van Hem Die het mensdom schiep,
onze God en soevereine Koning, Die tot Zijn geboden riep.
Heere, wees ons genadig!

Ik ben de Heer’, Die gij als God alleen moet dienen en beminnen.
Gij zult voor Mijn aanschijn geen and’re god vereren noch verzinnen.
Heere, wees ons genadig!

Om Mijn hoge Wezen voor te stellen zult gij geen beelden smeden,
noch deze aanroepen en vereren, hen met Mijn lof bekleden.
Heere, wees ons genadig!

Gods grote Naam Die heilig is en goed zult gij nimmer besmeuren,
want geen sterv’ling die Hem ijdel gebruikt zal God onschuldig keuren.
Heere, wees ons genadig!

De sabbat zult gij immer heiligen en steeds rusten in uw God,
om de door Hem gegeven ordening te houden als Zijn gebod.
Heere, wees ons genadig!

Uw vader en moeder zult gij dienen en eer met vreze mengen,
opdat gij uw leven op deez’ aarde in vrede moogt volbrengen.
Heere, wees ons genadig!

Zowel in uw daden als gedachten zult gij voor doodslag vlieden.
Aan haat, nijd en toorn in uw hart zult gij geen enk’le ruimte bieden.
Heere, wees ons genadig!

In reinheid zult gij leven, uw hart zij met zuiverheid bezet.
De eer uws lichaams worde t’ allen tijd met onkuisheid niet besmet.
Heere, wees ons genadig!

Met onrecht zult gij ‘t goed van anderen tot uw bezit niet maken.
Geen roof noch bedrog zult gij plegen tot vermeerdering van uw zaken.
Heere, wees ons genadig!

Voor ‘t aanschijn van uw naaste zult gij niet vals’lijk spreken met uw mond.
Met waarheid zult gij waken dat geenszins zijn eer en goed wordt verwond.
Heere, wees ons genadig!

Uw hart zij niet bekoord door begeerte jegens uwer naasten goed.
Bemin dan eenieder en maak dat gij niet uw eigenliefde voedt.
Heere, wees ons genadig!

O God, Gij Die alleen de deugd bezit van heiligheid zonder smet.
Schik Gij ons leven en wil het richten naar het recht van Uwe wet.
Heere, wees ons genadig!

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *